E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale
26Oct
Përmbledhje e Tatimeve të Kosovës – 2023
Në këtë dokument gjeni nje përmbledhje me informata mbi disa nga tatimet aplikative në Kosovë. Për më shumë informata rreth zbatimit të këtyre tatimeve në përputhje me legjislacionin tatimor të Kosoves, mund të kontaktoni dhe të konsultoheni me ekipin tonë të ekspertëve në Centric LLC. Për të lexuar publikimin, ju lutemi klikoni në linkun e...
26Oct
2023 Tax Summary Kosovo
In this document you will find a summary of information on some of the applied taxes in Kosovo. For more information about the implementation of these taxes in accordance with the Kosovo tax legislation, you can contact and consult with our team of experts at Centric LLC. To read the publication, please click on the...
4Sep
Ligjet për biznes, kërkesat e ligjit për Kontabilitet dhe Auditim në Kosovë
Në këtë dokument mund të gjeni kërkesat e ligjit të biznesit, kërkesat e ligjit për kontabilitet dhe auditim në Kosovë. Kërkesat e paraqitura këtu janë të përmbledhura, në mënyrë që të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë ose të bëjnë biznes në Kosovë të kenë një pasqyrë të kërkesave ligjore. Për më shumë rreth zbatimit...
4Sep
Business Law, Accounting and Audit Requirements in Kosovo
In this document you can find the requirements of business law, accounting and auditing in Kosovo. The requirements presented here are summarized, so that everyone who wants to invest or do business in Kosovo has an overview of the legal requirements. For more about the implementation of legal requirements, you can consult the team of...
23Aug
Njoftim për shoqëritë tregtare
Njoftohen të gjitha Shoqëritë Tregtare se me Vendimin e ARBK-së Nr.582 të datës 16.08.2023, është vendosur që Shoqëritë Tregtare gjatë aplikimit për ndryshimin e të dhënave ekzistuese në regjistrin e bizneseve, lidhur me bartjen e aksioneve dhe/apo ndërrimin e drejtorëve, të dorëzojnë në ARBK dokumentet e noterizuara apo vërtetim nënshkrimi nga noterët e licencuar nga...
28Jul
Marrëveshje për eleminimin e tatimit të dyfisht me shtetin e Çekisë
Nga 24 korriku ka hyrë në fuqi marrëveshja për eleminimin e tatimit të dyfisht me shtetin e Çekisë. Marrëveshjet për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë (METD) janë marrëveshje bilaterale në mes të dy shteteve me qëllim të parandalimit të tatimimit të dyfishtë mbi të ardhura dhe kapital si dhe parandalimin e evazionit fiskal. Këtu mund...
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.