E hënë - E premte8AM - 5PM
LokacioniRr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
Vizitoni rrjetet tona sociale

Në këtë dokument gjeni nje përmbledhje me informata mbi disa nga tatimet aplikative në Kosovë. Për më shumë informata rreth zbatimit të këtyre tatimeve në përputhje me legjislacionin tatimor të Kosoves, mund të kontaktoni dhe të konsultoheni me ekipin tonë të ekspertëve në Centric LLC. Për të lexuar publikimin, ju lutemi klikoni në linkun e...

In this document you will find a summary of information on some of the applied taxes in Kosovo. For more information about the implementation of these taxes in accordance with the Kosovo tax legislation, you can contact and consult with our team of experts at Centric LLC. To read the publication, please click on the...

In this document you can find the requirements of business law, accounting and auditing in Kosovo. The requirements presented here are summarized, so that everyone who wants to invest or do business in Kosovo has an overview of the legal requirements. For more about the implementation of legal requirements, you can consult the team of...

Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
Rr. B, Residio 2, Hyrja A, Kati 2, Nr. 11, Prishtinë, Kosovë
KontaktoniRrjetet sociale të Centric
CentricZyret Qendore
Zyret tonaKu mund të na gjeni?
https://centric-ks.com/wp-content/uploads/2023/07/Kosovos-Dot-Map-1.png
KontaktoniRrjetet sociale të Centric

Copyright by Centric LLC. All rights reserved.